Kişisel Verilerinize İlişkin Aydınlatma Belgesi

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI ve İKTİSADİ İŞLETMELERİ
LALE KART ÜYELİKLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri (“İKSV” veya “Vakıf”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.iksv.org/tr/footer-menu/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi adresinde yer alan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Vakıf tarafından işlenen kişisel verileriniz:

Ad soyad, doğum günü, cinsiyet, telefon, e-mail adresi, adres bilgileri, Lale Kart kategorisi bilgisi, ödeme bilgileri, Lale Kart kullanılarak alınan biletler, tercih edilen kategoriler, katılınan etkinlikler bilgilerinden oluşmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz; Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde Vakıf tarafından işlenebilecektir:

 • Lale Kart başvurularının yerine getirilmesi, başvuruculara Lale Kart’ların ulaştırılması, Lale Kart Üyelik Sözleşmesi’nin kurulması, ifası ve yenilenmesi amacıyla gerekli işlemlerin yapılması ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi, Lale Kart kategorisine göre üyelik programına mahsus özel imkânların sunulması, Lale Kartlıların ilgi alanları ve özellikleri dikkate alınarak Lale Kart’a ve İKSV etkinliklerine mahsus özel imkânların oluşturulması, sunulması, Lale Kartlılara özel etkinliklerin ve uygulamaların geliştirilmesi ve yürütülmesi, kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması, İKSV’ye özel faaliyetlerin kurgulanması ve yürütülmesi,
 • Destekçi/sponsor bilgi ve görünürlükleri içerebilen şekilde İKSV etkinliklerinden ve Lale Kart’a özel imkanlardan haberdar edilmesi, davette bulunulması, sms, e-posta ve e-bülten gönderilmesi, davetlere katılımlarının sağlanması, organizasyon ve etkinliklere katılan kişilerin kayıtlarının tutulması, belirli kategorideki Lale Kart sahiplerinin isimlerinin festival girişlerinde ve internet sitesinde yayınlanması, etkinlikler ve etkinlik biletleri için kampanya ve duyurular yapılması, İKSV etkinliklerinin ve Lale Kart programının tanıtılması ve duyurulması amacıyla etkinliklerde çekilen fotoğraf ve videoların internet ve sosyal medya kanalları üzerinden yayınlanması,
 • Talep ve şikâyetlerin alınması, değerlendirilmesi ve talep ve şikâyet yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası, verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi, hukuken gerekli işlemlerin/kayıtların bildirimlerin gerçekleştirilmesi, İKSV Lale Kart Üyeliğiniz kapsamında Vakıf tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanız amacıyla

b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Vakıf tarafından yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, fiziki ortamda Vakıf gişelerinde veya elektronik ortamda www.lalekart.iksv.org internet sitesinde yer alan üyelik formlarını doldurmanız ya da üyelik programı ekibi ile telefon üzerinden gerçekleştireceğiniz görüşmeler esnasında tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan/ fiziksel yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

hukuki sebepleri ile açık rızanızın gerektiği hallerde açık rızanıza dayanılarak işlenilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,www.iksv.org adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Vakıf’ımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin